Projekt Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment (USAGE)

Miejska farma akwaponiczna połączona z systemem oczyszczania wody deszczowej

Raporty z instalacji farm akwaponicznych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnymi badań AquaFarmy

USAGE

Cele projektu

01.

Projekt USAGE to interdyscyplinarne i międzynarodowe przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie i budowa dwóch instalacji akwaponicznych we Wrocławiu i w Oslo. Instalacje są połączone z systemem zbierania i oczyszczania wód opadowych. Projekt skupia się na budowie wielofunkcyjnej przestrzeni ekologicznej hodowli zwierząt i roślin, uwzględniając oszczędność wody.

02.

Przestrzeń pełni funkcję zielonego azylu w centrum miasta, gdzie można znaleźć informacje o produkcji ekologicznej żywności. Rolą farmy akwaponicznej w centrum miasta przyszłości jest zapewnienie lokalnej społeczności świeżej żywności, skrócenie łańcucha dostaw i ograniczenie śladu węglowego.

03.

USAGE jest projektem pilotażowym zapewniającym wartość analityczną i edukacyjną. Na obu farmach prowadzone są analizy, aby sprawdzić potencjał komercyjny projektu. Pod koniec trwania projektu plan skalowania instalacji zostanie opracowany tak, aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły go zaimplementować. Projekt zakłada również aspekt społeczny – farmy są miejscem edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych; miejscem spotkań w zielonej przestrzeni miasta.

Projekt USAGE

Pakiety prac

Zadania realizowane w ramach projektu są pogrupowane w sześć pakietów prac (z ang. Work Package – WP):

WP

1

WP

2

WP

3

WP

4

WP

5

WP

6

WP 1

System akwaponiczny wykorzystujący wody opadowe w przestrzeniach miejskich – zaangażowanie społeczeństwa w realizację

Głównym celem tego WP jest zaplanowanie instalacji akwaponicznej i dostosowanie jej do oczekiwań społeczeństwa i możliwości urbanistycznych. Wdrożenie akwaponiki z możliwością zbierania wody opadowej może mieć ogromny wpływ na przemianę miasta. Ze względu na bliskość konsumentów, łańcuch dostaw żywności jest ograniczony, co pozytywnie wpływa na ekonomię i środowisko.

Wywiady i ankiety

Innowacja technologiczna jest silnie związana ze społeczeństwem, dlatego w celu zrozumienia jej wpływu, przeprowadzone zostały wywiady. Pomogły one zdefiniować głównych interesariuszy projektu, poznać ich oczekiwania, możliwości i ograniczenia oraz zebrać wiedzę na temat produkcji żywności, systemów akwaponicznych i systemów gospodarki wodnej.

WP 2

Analiza regulacyjna i planowanie pilotażu

Celem tego WP jest zdefiniowanie planu wdrożenia projektu USAGE poprzez analizę regulacji prawnych dotyczących uzdatniania wody opadowej i jej ponownego zastosowania do produkcji lokalnej żywności. Wyniki tego pakiet prac są kluczowe dla projektu, gdyż dzięki nim wdrożenie pilotażowych instalacji odbyło się zgodnie z regulacjami krajów europejskich.

WP 3

Badanie możliwości wykorzystania wód opadowych w akwaponice w miastach przyszłości

Woda opadowa w obszarach miejskich jest zanieczyszczana z różnych źródeł. Głównym celem WP3 jest ocena możliwości, wykonalności i celowości wykorzystania oczyszczonej wody opadowej lub roztopionego śniegu jako źródła wody do systemów akwaponicznych w miastach. Badane są możliwości oczyszczania wód opadowych oraz ocena ryzyka wodnego. Wyniki zostaną zaimplementowane poprzez wprowadzenie systemów zarządzania wodami opadowymi do „tkanki miasta” jako część pilotażowej instalacji z udziałem zainteresowanych stron.

WP 4

Wdrożenie pilotażowej małej instalacji miejskiej w Polsce. Budowa słonowodnego i/lub słodkowodnego systemu akwaponicznego

Celem tego WP jest zbudowanie akwaponicznej instalacji według wniosków pozyskanych z pakietów prac 1, 2 i 3. Nasza instalacja może być oparta na wodzie słonej lub słodkiej, lub obu, w zależności od wyników badań i preferencji lokalnych interesariuszy. Farma stanowił modelową instalację we Wrocławiu, na bazie której zespół projektowy wykonuje pomiary i badania socjoekonomiczne oraz biznesowe.

WP 5

Wdrożenie pilotażowej małej instalacji miejskiej w Norwegii

Celem tego WP jest stworzenie kompaktowego, opłacalnego i zrównoważonego systemu hodowli ryb i roślin z wykorzystaniem różnych typów wód opadowych (np. oczyszczonego śniegu lub uzdatnionej wody opadowej) przez system uzdatniania wody oparty na rozwiązaniach naturalnych. Oczyszczona woda posłuży do uzupełniania strat wody w akwaponice wynikających z parowania i przyrostu biomasy. System został zaprojektowany jako pilotażowa mała instalacja miejska i jest umiejscowiony na terenie szkoły i innych obiektów edukacyjnych w Oslo.
WP 6

Ocena wyników projektu oraz plan dalszego rozwoju

Ostatni pakiet prac ma na celu monitorowanie wyników projektu oraz zaangażowanie partnerów i interesariuszy w planowanie instalacji w obszarach miejskich. Celem całego projektu jest bowiem opracowanie platformy wiedzy do odtworzenia instalacji akwaponicznych wykorzystujących wody opadowe w miastach europejskich.

Ten WP ma również na celu podsumowanie wyników projektu i opracowanie planu rozwoju. Zespół podejmie próbę odpowiedzi na pytania: Jakie zmiany wprowadziła instalacja w zaangażowanych społecznościach? Czy istnieją bariery społeczne przed zaangażowaniem?

Korzyści dla lokalnych społeczności i możliwe niedociągnięcia zostaną przeanalizowane w celu identyfikacji społecznych możliwości i przeszkód w powieleniu instalacji akwaponicznych w innych miejscach. Mając na uwadze miasto przyszłości jako cel projektu, kluczowym jego aspektem jest dalsza komercjalizacja i skalowanie.
Znaczenie projektu USAGE

Dlaczego ten temat jest ważny?

Kryzys wodny

Akwaponika w połączeniu z systemem odzyskiwania wód opadowych ma ogromny potencjał i wpływ na rozwiązanie kryzysu wodnego w miastach. Według Nature Communications (tom 12, nr 4667, 2021) liczba ludzi zmagających się z niedoborem wody wzrośnie z 933 milionów w 2016 roku do 1,693 – 2,373 miliarda do 2050 roku. Dlatego ważne jest wprowadzanie innowacji, które pozwolą na zrównoważoną produkcję żywności w aglomeracjach miejskich.

Zmiany klimatyczne

Niedobór wody jest jednym z efektów zmian klimatycznych, na które wpływa wielkoskalowy przemysł spożywczy. Obecne systemy produkcji żywności mają negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie wody i lądu oraz nieefektywną logistykę pozostawiającą wysoki ślad węglowy. Stworzenie mniejszych systemów zlokalizowanych blisko konsumentów zredukuje emisję CO2, może zapobiec wylesianiu i chronić zasoby wodne.

Rozwój miast

Wprowadzenie produkcji żywności w miastach jest potencjalnym remedium na kryzys klimatyczny, zachowanie naturalnych krajobrazów oraz zabezpieczenie żywnościowe. Najbardziej intensywne technologie produkcji żywności mogą bardzo dobrze działać na obszarach miejskich, redukując koszty transportu i energii. Co więcej, współczesny obywatel nie tylko „wykorzystuje” przyrodę do wypoczynku, ale także do nawiązania z nią bliższej relacji. Rolnictwo miejskie jest tego widocznym przykładem. W tym kontekście jest nie tylko środkiem produkcji, ale także drogą prowadzącą do celów kulturowych i społecznych.

Projekt USAGE

Wpływ społeczny

W ostatnich latach dyskutuje się o konieczności zwiększenia zaangażowania społecznego obywateli w projektach lokalnych oraz w procesach decyzyjnych, szczególnie w celu zwiększenia zaufania publicznego do projektów eksperymentalnych. Wraz ze zwiększaniem zaangażowania publicznego na całym świecie, znaczenie zaangażowania społeczności stało się kluczowe dla dobrze funkcjonujących lokalnych demokracji XXI wieku. Konstruktywne relacje między społecznościami a instytucjami sprawiają, że zaangażowanie społeczności staje się nie tylko pożądane, ale również konieczne i opłacalne, ponieważ może doprowadzić do bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych decyzji publicznych oraz poprawić warunki życia lokalnych społeczności. Dlatego zaangażowanie społeczności jest ważne dla każdego, dla organizacji publicznych i rządów, szczególnie kiedy projekty pilotażowe przynoszą wiele innowacji. Tam, gdzie tradycyjne podejścia zarządzania przez kadrę kierowniczą są nieskuteczne, zaangażowanie społeczności jest ważne w jej wspólnym podejściu do projektu i inicjatyw. Jednakże, aby zaangażowanie obywateli miało rzeczywisty wpływ, musi być:

a) Przemyślane

Obywatele powinni mieć czas i środki na analizę, zbadanie i omówienie między sobą informacji, zanim zostaną poproszeni o opinię czy rekomendacje. Zaangażowanie powinno rozpocząć się wcześniej i umożliwić społeczeństwu, nie tylko kształtowanie rozwiązań problemów, ale także zadawanie pytań.

b) Responsywne

b) Responsywne

Proces zaangażowania powinien uwzględniać oddanie ze strony organów władzy lub obszarów decentralizacji do rozważenia przez obywateli, decyzji i rekomendacji oraz dostarczenia informacji zwrotnej o podejmowanych krokach.

c) Zasadne, zgodne z prawem

Zaangażowani obywatele powinni wypowiadać się w imieniu szerszej grupy interesariuszy , czy to określonej grupy użytkowników usług, czy całej populacji. Można to osiągnąć poprzez reprezentatywny dobór próby, systematyczną pracę nad zaangażowaniem grup społecznych zarówno dużych, jak i małych lub poprzez oferowanie możliwości uczestnictwa indywidualnie każdemu członkowi określonej grupy interesariuszy. Projekt USAGE zapewni spełnienie wszystkich wymogów skutecznego zaangażowania społeczności od samego początku tak, aby lokalne potrzeby i preferencje były odzwierciedlone w instalacjach we Wrocławiu i Oslo.

Projekt USAGE 

Fundusze Norweskie

Nazwa projektu:  USAGE– Urban Stormwater Aquaponics Garden Environment

Cel projektu: stworzenie ogrodowej instalacji do produkcji żywności opartej na systemach akwaponicznych, wspartej infrastrukturą zbierającą wody opadowe. Poza produkcją żywności, infrastruktura będzie pełniła funkcję edukacyjną, społeczną, integracyjną, będzie tworzyła miejsca pracy i współpracy oraz propagowała zachowania proekologiczne. Projekt systemu będzie wpisywał się w tkankę miejską, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i pracy urbanistów. Akwaponiczna instalacja połączona z systemem poboru i uzdatniania wody stworzy miejsce spotkań i odegra rolę społeczną poprzez integrację środowisk, zaangażowanie społeczne miejscowej społeczności, pobudzając również przedsiębiorczość oraz podnosząc poziom wiedzy o zmianach klimatu.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2021 – 30 kwietnia 2024

Promotor projektu: Water Science and Technology Institute- H2O SciTech

Konsorcjum: Norweski Instytut Badań Wodnych, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundacją Fridtjofa Nansena w Polhøgda

mapadotacji.gov.pl/

9 407 825,44

Wartość projektu (PLN):

9 407 825,44

Kwota dofinansowania (PLN): 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „BADANIA STOSOWANE”.

Fundusze EOG, Fundusze Norweskie www.eeagrants.org

Partnerzy projektu